Zeogoat

Melkgeitenhouders gaan samen op zoek naar het potentieel van zeoliet voor ammoniakreductie. Zeolieten zijn poreuze mineralen die door hun specifieke structuur stikstofverbindingen aan zich kunnen binden.

Vandaag zijn er voor melkgeiten helemaal geen PAS-maatregelen beschikbaar. Melkgeitenhouders gaan daarom samen op zoek naar het potentieel van zeoliet voor ammoniakreductie. Zeolieten zijn poreuze mineralen die door hun specifieke structuur stikstofverbindingen aan zich kunnen binden. Op twee praktijkbedrijven wordt het ammoniak reducerend effect van deze kleimineralen getest. 

Doelstelling

De veehouderij is verantwoordelijk voor een groot deel van de ammoniakemissie in Vlaanderen. Deze emissie kan leiden tot vermesting en verzuring waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden. Alle veehouderijbedrijven, inclusief de geitenhouderij, zullen de nodige inspanningen moeten leveren om de vooropgestelde reducties aan ammoniakemissies in Vlaanderen te helpen bereiken. Op vandaag zijn er voor de geitenhouderij geen maatregelen opgenomen op de PAS-lijst, uitz. beweiding in combinatie met leegstand in de stal voor vleesgeiten. Er is dus dringend nood aan nieuwe ammoniak reducerende maatregelen die ook toegepast kunnen worden bij melkgeiten. In dit project wordt het ammoniakemissie reducerend potentieel van zeolieten als strooisel- en als voederadditief bij (biologische) melkgeiten bepaald. In andere sectoren (o.a. rundvee en varkens) zijn er momenteel al proeven lopende die een aanzienlijke reductie van de  ammoniakemissies door zeolieten aantonen. In dit project wordt onderzocht of zeolieten ook in geitenstallen voor significante ammoniak reducties kunnen zorgen.

Werkwijze

Na een preliminaire proef, waarin de meetopstelling wordt geoptimaliseerd, wordt in twee dierproeven op praktijk geitenbedrijven via ammoniakmetingen met meetdeksels het potentieel als PAS-maatregel bepaald. Via handleidingen en praktische fiches op maat van geitenhouders wordt op het einde van het project ook de implementatie van zeolieten verhoogd. Op deze manier wordt de eerste stap gezet om, als met deze toepassing effectief het beoogde resultaat wordt bekomen, deze maatregel erkend te krijgen op de PAS-lijst.

Link naar website
Naar top