Voeder- en strooiseltype beïnvloeden de ammoniakconcentraties in de vleeskuikenstal

Artikel
Datum  23.09.2022
Op 22 september 2022 verdedigde Madri Brink haar doctoraatsonderzoek met als titel ‘Source-oriented strategies to mitigate ammonia emission from broiler production’. De proeven die zij uitvoerde, kaderden in het VLAIO-LA traject KUIKEMIS.

De vleeskuikenhouderij vormt een belangrijke bron van dierlijk eiwit maar gaat, net als andere veehouderijsectoren, gepaard met de productie van enkele schadelijke emissies. Ammoniak is de belangrijkste gasvormige vervuilende stof bij vleeskuikens. Mitigatiestrategieën om deze ammoniakemissies te reduceren, zijn aldus noodzakelijk. De voorkeur gaat naar brongerichte strategieën die bijkomend ook de kwaliteit van de lucht in de stal zelf verbeteren. Dit kan zowel het welzijn van de pluimveehouder als dit van de aanwezige dieren bevorderen.  

Uit het doctoraatsonderzoek van Madri Brink (ILVO / Universiteit Gent) bleek dat in vleeskuikenstallen ammoniakconcentraties op strooiselniveau gereduceerd kunnen worden door een lager RE-gehalte in het voeder, door te voederen naar behoefte of door pellets te voederen i.p.v. meel. Wat het strooiseltype betreft is het een moeilijke balans tussen enerzijds milieu en anderzijds dierenwelzijn: rul strooisel geeft minder voetzoollaesies maar hogere ammoniakconcentraties, terwijl aangekoekt strooisel meer laesies geeft, maar minder ammoniak.  

Op 22 september 2022 verdedigde Madri Brink haar doctoraatsonderzoek met als titel ‘Source-oriented strategies to mitigate ammonia emission from broiler production’. De proeven die zij uitvoerde, kaderden in het VLAIO-LA traject ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’ van partners ILVO, Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt Boerenbond.  

Brink onderzocht tijdens haar doctoraat de effecten van een aantal brongerichte nutritionele en managementstrategieën op de strooiselkwaliteit en de ammoniakvervluchtiging uit het strooisel zonder daarbij prestaties, karkasrendement, vleeskwaliteit en dierenwelzijnsparameters als voetzool- en haklaesies uit het oog te verliezen. De nutritionele strategieën handelden vooral rond het verlagen van het ruw eiwitgehalte (RE) in het voeder, meerfasevoedering en de verstrekte voedervorm. Wat het management betreft, werden proeven uitgevoerd m.b.t. strooiseltype, rulheid en vochtgehalte van het strooisel.  

Meer informatie:

Evelyne Delezie (groepsleider kleinvee) – 09/272.26.20 of evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be 
Greet Riebbels (hoofd communicatie ILVO) – 0486/26.00.14 of greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be 
Karolien Langendries (Pluimveeloket) – 09/272.25.71 of info@pluimveeloket.be  

Project en doctoraten

Naar top