Vleesvee - CEER Maatregel 15: Slachtleeftijd bij vleesstieren

´Wat kunnen rundveehouders doen om de methaanemissies in de pens te verminderen?'

Rundveehouders kunnen werken aan drie grote groepen van maatregelen:

  • aanpassingen van het voederrantsoen
  • bedrijfsmanagement gericht op langleefbaarheid en het aandeel jongvee
  • genetica en selectie

Maatregel 15: Sneller bereiken van de slachtleeftijd bij vleesstieren

Door het streven naar het sneller bereiken van de slachtleeftijd van vleesvee door middel van optimaal management kunnen de enterische methaanemissies van het totale bedrijf gereduceerd worden. Door de voederbenutting te verbeteren, en zo de groei te stimuleren, zal de vleesstier op jongere leeftijd slachtrijp zijn. Dit leidt ertoe dat dat dieren minder lang aangehouden moeten worden.

Deze maatregel heeft geen eigen reductiepercentage. Doordat deze maatregel leidt tot het minder lang aanhouden van vleesvee, zal de reductie in methaanemissies onrechtstreeks bekomen worden door het effect op de dieraantallen in de categorie vleesstieren. Per dier dat zo netto minder gehouden wordt, daalt de uitstoot van de sector met ongeveer 48 kg CH4 of 1,2 ton CO2-eq. 

Link naar website
Naar top