Toelichting richtsnoer stikstofarrest (ANB)

Presentatie
Datum  07.07.2021

Na de ministeriële instructie stikstof van 2 mei heeft nu ook het ANB de richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies bekendgemaakt.

De ministeriële instructie stelt dat in afwachting van een definitief kader in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor ammoniakdeposities veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties, steeds een individuele beoordeling dient te worden doorlopen, waarbij desgevallend een passende beoordeling moet worden gemaakt. Daarbij moet bij ieder vergunningsproject maximaal worden ingezet op ammoniakemissiereducties, minstens door de inzet van BBT-technieken, ammoniakemissiearme stalsystemen en maatregelen uit de PAS-lijst.

Het ANB adviseert om een aantal principes te hanteren bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.

infosessie VEMIS_05juli2021_ANB.pdf7,6 Mb(pdf)

Naar top