Guste en dragende zeugen - AEA V-3.10 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest - en giergoot en mestschraper in de drachtstal

De ammoniakemissie wordt beperkt door een beperking van het contact tussen mest en urine (primaire mestscheiding) in het mestkanaal onder de roostervloeren en door een snelle verwijdering van mest en urine uit de stal. Het mestkanaal is uitgevoerd als een mestgoot met een hellende vloer en een onderliggende giergoot en is voorzien van een schraper. De hellende vloer van het mestkanaal zorgt voor een versnelde scheiding van urine en mest. De urine wordt afgevoerd via de giergoot. De mest wordt minstens twee keer per dag uit de mestgoot verwijderd met de schraper.

Bij de toepassing van de geuremissiefactor (9,2) zijn volgende aanvullende voorwaarden relevant, aanvullend op het Ministerieel Besluit AmmoniakeEmissieArme stalsystemen:

  • Er moet voldoende aandacht zijn voor roosterbevuiling. De vloer moet visueel zuiver zijn. Dat wil zeggen vrij van aangekoekte oude mest. 
  • Het schrapersysteem, de mestgoot, de giergoot en de mestband worden maandelijks gereinigd om ophoping van bezinksels en vorming van biofilms te vermijden. Dit wordt genoteerd in een logboek.
  • Halfjaarlijks wordt het volledige systeem grondig gereinigd om ophoping van bezinksels en vorming van biofilms te vermijden. Dit wordt genoteerd in een logboek. 
Link naar website
Naar top