RAMBO

Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen

Met 'RAMBO' op zoek naar maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij.

RAMBO staat voor Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. 

RAMBO zet in op innovatieve maatregelen en technieken om aan de ammoniakemissienormen voor de varkens- en pluimveesector te voldoen en wil bijdragen aan betere luchtkwaliteit in de grensregio. 

Opdat de impact van de landbouwbedrijven in de grensregio op de omliggende natuur gereduceerd zou kunnen worden is het belangrijk dat deze technieken en maatregelen ook toepasbaar zijn op bestaande, niet ammoniakemissiearme stallen in de regio.  

RAMBO heeft twee invalshoeken

1. Opzet van test - & demolocaties voor het opvolgen van ammoniakemissie en andere neveneffecten zoals methaan, diergezondheid en welzijn, en het testen en demonstreren op praktijkbedrijven van maatregelen en technieken voor het verminderen van deze ammoniakuitstoot uit stallen zonder andere duurzaamheidsaspecten negatief te be├»nvloeden. 

2. Het streven naar maximale impact door landbouwers de juiste tools aan te bieden aan de hand waarvan de juiste keuzes kunnen gemaakt worden voor hun specifieke situatie, door de tijdens het project vergaarde kennis wijd te verspreiden en door landbouwers te engageren via workshops, demonstraties, co-creatie, webinars, studiereizen en -dagen, open dagen en door individueel advies te verstrekken aan een aantal stalhouders die als vuurtoren zullen dienen voor uitrol naar andere stalhouders. 

De integrale benadering van RAMBO- o.a. door in te zetten op brongerichte maatregelen - biedt kansen om voldoende praktijkrijpe oplossingen concreet aansluitend op de bedrijfsvoering te genereren, die een positief effect hebben op onder meer dierenwelzijn, diergezondheid of biodiversiteit en die rekening houden met het maatschappelijk draagvlak. Door elkaars data over de grens te gebruiken in RAMBO, zal de snelheid waarmee veelbelovende maatregelen worden ge├»dentificeerd significant toenemen, en zullen de kosten voor het officieel laten toevoegen aan een PAS of RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij en Nederland) van goedgekeurde maatregelen, sterk dalen. 

Het project ondersteunt de EU Van Boer tot Bord strategie door bijdrages aan het verminderen van de impact van landbouw op het milieu en het Zero Pollution Action Plan door luchtverontreiniging die de biodiversiteit bedreigt, mee aan te pakken.

Naar top