RAMBIO

In het kader van de PAS zal de Vlaamse veehouderij de komende jaren grote inspanningen moeten leveren om haar ammoniakemissie te reduceren. In dit project zal op zoek gegaan worden naar maatregelen die aansluiten bij de biologische wetgeving.

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof zal de Vlaamse veehouderij de komende jaren grote inspanningen moeten leveren om haar ammoniakemissies te reduceren. Voor de traditionele veehouderij zijn lijsten van erkende emissiereducerende technieken en maatregelen beschikbaar die veehouders kunnen toepassen. Het is momenteel onvoldoende duidelijk welke van deze staltechnieken en maatregelen wettelijk en technisch toepasbaar zouden kunnen zijn binnen de biologische veehouderij, laat staan dat bekend is in welke mate deze even effectief zijn in de biologische landbouw.

Indien het momenteel vooropgestelde Vlaamse omgevingsbeleid wordt doorgezet, zal het ontbreken van wettelijk erkende technieken en maatregelen die toepasbaar zijn in de biologische veehouderij een bedreiging vormen voor het voortbestaan van deze sector. En dit terwijl Europa de duidelijke ambitie heeft dat de biologische landbouw moet groeien. 

In dit project zal op zoek gegaan worden naar maatregelen die aansluiten bij de biologische wetgeving, bij voorkeur brongericht zijn en passen in een systeemaanpak. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen gericht op diermanagement, strooiselmaterialen, inrichting van de uitloop, … Het beoogde resultaat van het project is om een aantal maatregelen die toepasbaar en effectief zijn in de biologische landbouw te ontdekken en op zoek te gaan naar wetenschappelijke kennis die reeds aanwezig is over deze maatregelen. Hierbij zal gefocust worden op de pluimvee-, varkens- en geitensector, omdat de nood daar het hoogste is.

We gaan op zoek naar, in Vlaanderen nog onbekende, ammoniak reducerende maatregelen met behulp van internationale wetenschappelijke literatuur, contacten met buitenlandse onderzoekers, ervaringen uit lopend ILVO PAS-onderzoek en gesprekken met biologische landbouwers. We evalueren daarnaast ook de toepasbaarheid van de wettelijk erkende ammoniak reducerende maatregelen uit de gangbare veehouderij (AEA- en PAS-lijst) voor de biosector. Uit beide oefeningen worden de meest beloftevolle maatregelen geselecteerd om deze vervolgens verder uit te diepen. We beschrijven de geselecteerde maatregelen in detail, verzamelen de beschikbare kennis over: (1) het werkingsprincipe van de maatregel, (2) de resultaten van reeds uitgevoerde emissiemetingen en (3) de voorwaarden rond de toepassing ervan om de effectiviteit te garanderen. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om de maatregelen en technieken te borgen. Bij ontbreken van kennis, zullen voorstellen voor verdere acties geformuleerd worden.

Naar top