Pocket Power: uitbreiding van pocketvergisting in Vlaanderen

Artikel
Datum  20.12.2019

Energie uit mest om eigen energie te produceren? Het kan via pocketvergisting! Dit is een techniek om mest om te zetten in energie onder de vorm van warmte en elektriciteit. Door het niet langer stockeren van de mest kan het systeem bovendien ook broeikasgasemissies uit mestopslag helpen beperken. Het Vlaio LA-project Pocket Power en de operationele groep Pocketboer 2 ondersteunen deze technologie.

Pocketvergisting is een technologie die sinds 2011 zijn ingang vond op zo’n 66 melkveebedrijven in Vlaanderen. Binnen de operationele groep Pocketboer en Pocketboer 2 verzamelen we de uitbaters om gericht kennis en ervaring omtrent de installaties uit te wisselen. Met het project Pocket Power wensen we te bekijken of deze techniek ook verder kan uitgebreid worden naar andere sectoren zoals de varkens- en preisector. Uitgevoerde vergistingstesten wijzen op een stabiele vergisting van preiresten. De actieve installatie bij varkensbedrijf Akivar wijst erop dat het ook kan werken op (dikkere fractie van) varkensmest, al zijn er voor vergisting op varkensmest nog wat technische uitdagingen. Bovendien onderzoekt het project ook de impact van deze techniek op het beperken van broeikasgasemissies.

Broeikasgasemissiereductie

Vlaanderen is een landbouw-intensieve regio. De rundveesector en de intensieve veehouderij zijn volgens cijfers van de VMM1 verantwoordelijk voor respectievelijk 44 % en 18 % van de totale broeikasgasemissies uit de land- en tuinbouw. Naast de enterische emissies zijn ook de emissies uit de mestopslag een belangrijke bron hiervan.

De mest zo vers mogelijk uit de stal halen en vergisten kan ervoor zorgen dat de broeikasgasemissies uit mestopslag worden gereduceerd. Onderzoek² van de Universiteit Gent en Inagro van een specifiek West-Vlaams melkveebedrijf met een pocketvergister toonde via modellering en simulering aan dat pocketvergisting op runderdrijfmest een positieve impact kan hebben op het vermijden van methaanemissies. In dit scenario, met deze reactorbacteriën en specifieke temperatuur in de digestaatopslag na vergisting, werd vastgesteld dat tot 70 % van de methaanemissies uit mestopslag gereduceerd worden in vergelijking met een standaard melkveebedrijf met mestopslag in de mestkelder, mits de mest vers wordt vergist en voldoende tijd in de vergister blijft. Een correcte dimensionering van de vergister en een goede uitbating waarbij lekverliezen worden beperkt zijn hierbij zeer belangrijk. Rekening houdende met o.a. 4 % van de totale methaanproductie in de vergister aan verliezen (lekken via actieve overdrukbeveiliging of methaanslip) en vermeden emissies door de productie van hernieuwbare elektriciteit kan dit een totaalplaatje opleveren van 54 % broeikasgasemissiereductie als de vergister performant draait. Het beperken van methaanverliezen is daarbij van groot belang; zo toonde de simulatie ook aan dat vanaf 22 % verliezen er netto geen reductie meer plaats vindt. Een belangrijke opmerking bij deze cijfers is dat het sterk situatie- afhankelijk is.

1 Platteau, J., G. Lambrechts, K. Roels, and T. Van Bogaert. 2018. Uitdagingen voor de Vlaamse Land- en Tuinbouw. edited by Departement Landbouw en Visserij: Departement Landbouw en Visserij.
2 Vergote, T. L., Vanrolleghem, W. J., Van der Heyden, C., De Dobbelaere, A. E., Buysse, J., Meers, E., & Volcke, E. I. (2019). Model-based analysis of greenhouse gas emission reduction potential through farm-scale digestion. Biosystems Engineering 181: 157-172.

Haalbaarheidsscan

Ben je benieuwd of pocketvergisting voor jou een interessante investering kan zijn? Goed nieuws! Want via Pocket Power worden er namelijk gratis haalbaarheidsscans uitgevoerd in het voorjaar van 2020. Met behulp van een aantal assumpties en enkele gerichte vragen kunnen we kijken of jouw bedrijf voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om pocketvergisting een rendabele investering te maken.

Meer info

Wens je meer info over één van deze projecten of wil je een gratis haalbaarheidsscan laten uitvoeren? Neem dan zeker contact op met Inagro via Inès Verleden (ines.verleden@inagro.be).

Het project Pocket Power (partners: Inagro & UGent – vakgroep Ecochem) wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

Het project Pocketboer & Pocketboer 2 worden gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo. En heeft als partners Inagro, Boerenbond, Biogas-E, Innolab en landbouwers; Kris Muys, Dries Matthys, Stefan Wyers, Paul Leenaerts, Patrick Devreese, Marc Gailliaerts, Bart Vanderstraeten, Paul Van der Schoot.

Downloads

Naar top