OptiWel-Emis

Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens

In dit project wordt een evaluatie gemaakt van de mate waarin actuele welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens verenigbaar zijn met de realisatie van een ammoniakemissiereductie in de praktijk.

In dit project wordt een evaluatie gemaakt van de mate waarin actuele welzijnsmaatregelen voor vleeskuikens (gebruik van trager groeiende kuikens, verlagen van de bezetting) verenigbaar zijn met de realisatie van een ammoniakemissiereductie in de praktijk. Ook de werkbaarheid en rendabiliteit worden hierbij in rekening genomen.

Via vergelijkende studies met reguliere en trager groeiende vleeskuikenrassen in de proefstallen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het ILVO worden de effecten op ammoniakuitstoot en dierenwelzijn gemeten. Hierbij wordt de voedersamenstelling aangepast aan de nutritionele behoeften van de rassen. Omtrent de optimale voedersamenstelling voor een trager groeiend vleeskuikenras is vandaag de dag de kennis nog beperkt in vergelijking met deze van een reguliere vleeskip. Daarom worden de proeven voorafgegaan door een brede voerproef, waarbij er getracht wordt om op basis van de huidige kennis de optimale voersamenstelling te bepalen voor de groei van een trager groeiend vleeskuiken. Op basis van voersamenstelling en –verbruik, technische prestaties en implicaties op het management wordt er een analyse gemaakt van de economische rendabiliteit van het invoeren van de verschillende welzijnsmaatregelen. Ammoniakemissiemetingen vervolledigen hierbij het plaatje en brengen de milieu-impact in kaart. Op basis van de resultaten wordt er een effectenmatrix opgesteld, die door de pluimveehouder kan geraadpleegd worden en ondersteuning biedt bij het maken van beslissingen i.v.m. het toekomstperspectief van zijn/haar bedrijf.

De vertaling naar de praktijk wordt gemaakt aan de hand van de opvolging van vijf demobedrijven. Aan de hand van de verzamelde resultaten wordt hier de analyse gemaakt van de impact in de praktijk. Per bedrijf wordt er een case study uitgewerkt waarbij er bekeken wordt wat een overgang naar een strengere welzijnsnormen betekent. De effectenmatrix wordt daarbij gevalideerd in de praktijk. Aan de hand van een discussiegroep tussen de deelnemende pluimveehouders worden er inzichten vergaard over de impact in de praktijk en de mogelijkheden tot reductie van ammoniakemissie.

Daarnaast bekijken we de impact die dit heeft op de volledige sector, van moederdieren tot slacht en retail, en zullen we met de betrokken actoren in de keten in discussie gaan. Naast de effecten op welzijn brengen we met dit project ook de effecten op kostprijs, rendabiliteit, arbeidsomstandigheden en milieu in kaart.

Link naar website
Naar top