Interactie van geurcomponenten met fijn stof

Evaluatie van field olfactometers met behulp van selected ion flow tube massaspectrometrie

In de Vlaamse varkenshouderij is het een grote uitdaging om de geurhinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. De uitstoot van geur is dan ook een complex gegeven waar meer en uitgebreid onderzoek voor nodig is.

De emissie in stallen wordt gekenmerkt door een heel complexe samenstelling van vluchtige stoffen met uiteenlopende fysische en chemische eigenschappen. Hierdoor is de behandeling van deze luchtstromen niet evident is.

Het is dan ook van cruciaal belang om voldoende kennis te bezitten over deze luchtstromen zodat de juiste techniek gehanteerd kan worden voor de beperking van deze emissies. Bovendien vertonen sommige componenten in de emissie heel lage geurdetectiedrempels, waardoor ze alsnog hinder kunnen veroorzaken. Het meten van geur is daarom zeer belangrijk.

De Field Olfactormeter is een instrument waarmee de geurconcentratie op de site zelf gemeten kan worden. De efficiëntie en effectiviteit van deze toestellen werd tot op heden echter nog maar weinig getest. Daarom worden in het kader van dit project verschillende Field Olfactometers geëvalueerd naar hun vermogen om geurhoudende lucht te verdunnen. Om dit te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van de ‘selected ion flow tube massa spectometrie’ (SIFT-MS), een techniek voor het opsporen van gas.

Naast de vervuilde gasvormige stoffen worden stallen ook gekarakteriseerd door hoge fijn stof concentraties. Deze kleine deeltjes bestaan eveneens uit diverse chemische samenstellingen, zoals vetten, eiwitten, zouten en geurhoudende componenten.

Momenteel is er slechts weinig kwantitatieve informatie beschikbaar over de interactie van deze vluchtige stoffen en de fijn stof concentraties. Het doel van dit onderzoek is dan ook om na te gaan in welke mate deze vluchtige stoffen inwerken op fijn stof deeltjes. Verder wordt ook onderzocht of het verwijderen van fijn stof deeltjes aanleiding kan geven tot verminderde geuremissies.

Naar top