HappyCliMi

Enterische emissies reduceren bij melkvee door voederstrategieën

In Vlaanderen is landbouw verantwoordelijk voor 10% van de broeikasgasemissies. Eén van de strategieën om onze emissies te laten dalen, is om ervoor te zorgen dat runderen minder methaan produceren tijdens hun verteringsproces. Maar hoe pak je dat als melkveehouder concreet aan? Op die vraag wil het VLAIO-project HappyCliMi een antwoord geven. 


Uit eerdere metingen in kader van het project SMARTmelken, blijkt dat grondstoffen als koolzaadschroot en bierdraf een methaanreducerend effect kunnen hebben. Hoe dat komt en welke rantsoensamenstelling een optimaal effect geeft, is echter nog niet duidelijk. Dat is waarom het project begint met laboproeven waarbij verschillende batches en combinaties koolzaadschroot en gefermenteerde graannevenstromen (zoals bierdraf en nevenstromen uit de bioethanol) worden getest. Op die manier hopen we de reactiemechanismen in de pensmaag beter te begrijpen en praktijktesten te onderbouwen. 


Op basis van de labotesten zullen praktijktesten opgezet worden op vier melkveebedrijven. De bedoeling van deze praktijktesten is niet enkel om het effect van de nieuwe rantsoenen op de melkparameters in te schatten, maar zeker ook om een reductiepercentage voor de maatregelen te bepalen. Daartoe zal binnen het project een protocol worden opgesteld om met behulp van GreenFeeds een reductiepercentage voor voedermaatregelen vast te leggen dat gebruikt kan worden in kader van het Convenant Enterische emissies. Dit protocol moet bedrijven in de toekomst toelaten om potentieel methaanreducerende producten efficiënt en effectief te valideren tot een marktklaar voederrantsoen met een erkend reductiepercentage. Op die manier zullen steeds meer voederstrategieën bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen in het kader van het Conventant Enterische emissies. 

Naast de testen met koolzaadschroot en graannevenstromen zullen ook nog 60 andere voedercomponenten en -additieven in het labo getest worden op hun methaanreducerend vermogen. Welke componenten dat zijn, zal afhangen van de beschikbare internationale kennis in de wetenschappelijke literatuur en van de (mogelijke) beschikbaarheid van de grondstof, het additief of de nevenstroom in Vlaanderen. We denken hier zeker ook aan neven- of afvalstromen uit de voedingsindustrie om op die manier de kringloop beter te sluiten. 

Het voornaamste doel van HappyCliMi is dus om op korte termijn concrete voederinstructies te kunnen meegeven aan melkveehouderijen voor grondstoffen als koolzaadschroot en bierdraf. Het project biedt daarnaast op middellange en lange termijn potentieel op nieuwe veevoederingrediënten om voldoende aanbod te creëren en daarvoor zullen grondstoffen op laboniveau gescreend worden op hun methaanreducerend potentieel.

HappyCliMi is een VLAIO-project dat kadert binnen de speerpuntcluster van Flanders’ FOOD. Naast Flanders’ FOOD zijn ook ILVO, UGent en Innovatiesteunpunt partner in dit project.

Link naar website
Naar top