Broeikasgassen

WAT ZIJN BROEIKASGASSEN?

Broeikasgassen zijn gassen die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn. Het natuurlijk broeikaseffect zorgt voor een evenwichtige temperatuur op onze aarde. Door menselijke activiteiten kunnen er echter extra broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen, waardoor de concentratie van deze gassen toeneemt.

Globaal zijn de belangrijkste broeikasgassen waterdamp (H2O), koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), ozon (O3) en CFK's. In de landbouwsector zijn methaan en lachgas de belangrijkste broeikasgasemissies.

WAAROM ZIJN BROEIKASGASSEN EEN PROBLEEM?

Broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde voldoende hoog is. Als er echter te veel broeikasgassen in de atmosfeer aanwezig zijn, dan wordt de aarde te hard beschermt tegen warmteverlies waardoor onze planeet zal opwarmen en het klimaat zal veranderen.

Deze ingrijpende verandering kan een grote impact hebben op de landbouw die heel erg afhankelijk is van het klimaat.

HOE ONTSTAAN BROEIKASGASSEN?

Slechts 8% van de Vlaamse broeikasgasemissies is te wijten aan de land- en tuinbouw. Bekijken we de veehouderij alleen, dan is die verantwoordelijk voor 5% van de Vlaamse broeikasgasemissies. In andere sectoren is  CO2 vaak de  grote boosdoener. Bij de biologische processen die typisch zijn voor onze sector wordt meestal methaan en lachgas gevormd. 

Ongeveer 70% van de Vlaamse methaanemissie is toe te wijzen aan de landbouw. De bronnen van methaanemissie zijn voornamelijk het verteringsproces van herkauwers en de mestopslag van varkens- en rundermest.

Ook voor lachgas is de landbouwsector de grootste uitstotende sector (ongeveer 53% van de Vlaamse lachgasemissies). Deze emissies zijn voornamelijk afkomstig van biologische processen door mestgebruik en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Tenslotte is de verbranding van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld de verwarming van serres en stallen) in de landbouwsector een oorzaak van broeikasgasemissie.

HOE KAN EMISSIE GEREDUCEERD WORDEN?

De Vlaamse landbouw staat reeds gekend voor een hoge productiviteit en efficiƫntie. Toch kunnen een aantal maatregelen de uitstoot van broeikasgassen nog verminderen. Zo kan via aangepast voeder-, stal- en mestmanagement, alsook door de bijsturing op het vlak van energiegebruik nog een duidelijke vooruitgang geboekt worden.

Desondanks is het belangrijk om te vermelden dat de land- en tuinbouwsector sinds 1990 reeds 26% van de broeikasgasemissies kon terugdringen.

Naar top