Ammoniak

Wat is ammoniak?

Ammoniak of NH3 is een kleurloos gas dat bestaat uit stikstof en waterstof. Landbouw, en dan vooral de veeteelt, is de belangrijkste bron van de Vlaamse ammoniakuitstoot.

Waarom is ammoniak een probleem?

Het probleem is dat in Vlaanderen grote hoeveelheden stikstof neerslaan op de bodem. Hierdoor kan de bodem vermesten en verzuren. Bepaalde planten kunnen niet groeien in deze omstandigheden waardoor ze uiteindelijk verdwijnen. Eén van de bronnen van die overmatige stikstofbemesting is ammoniak. Om de kwaliteit van natuurgebieden in stand te houden of te verbeteren, is het noodzakelijk om de uitstoot van stikstof, en dus ook van ammoniak, te beperken.

Daarnaast heeft ammoniak ook een specifieke, prikkelende geur die door de meeste mensen als onaangenaam beschouwd wordt.

Hoe ontstaat ammoniak?

Ammoniak ontstaat wanneer ureum van de urine in contact komt met het enzym urease uit de mest. Bij varkens en koeien komen mest en urine pas met mekaar in aanraking op de stalvloer en in de mestopslag. Bij pluimvee is het zo dat de urease en het ureum samen worden uitgescheiden. In een landbouwbedrijf komt ammoniak vrij bij onder andere mestopslag, bij het uitrijden van mest en/of in de stal.

Hoe kan emissie gereduceerd worden?

Er zijn verschillende manieren om ammoniakemissie tegen te gaan.

Door de eiwitinhoud van het voeder perfect af te stemmen op de noden van het dier, kan je een vermindering in uitstoot bekomen.

Daarnaast zijn er bepaalde vloersystemen die de contacttijd tussen de mest en urine verkorten, maar het helpt het natuurlijk ook om de dieren meer tijd op de wei te laten doorbrengen of om de vloer proper te houden.

Let wel, niet alle systemen worden door de Vlaamse overheid erkend! De systemen die Vlaanderen wel erkent en die daardoor ook tellen bij de vergunningverlening, staan op de PAS-lijst. Voor varkens en pluimvee bestaat er daarnaast ook een lijst met ammoniakemissiearme technieken, de AEA-lijst.

Naar top