AirScrub

Optimalisatie van luchtwassers voor de reductie van ammoniak, geur en broeikasgassen in de varkenshouderij

In Vlaanderen is de wetgeving rond ammoniakemissie sterk geregeld. Sinds 2004 is men in Vlaanderen verplicht om nieuwe varkens- en pluimveestallen ammoniakemissiearm te bouwen volgens één van de goedgekeurde stalsystemen.

Vandaag de dag worden in Vlaanderen veelal luchtwassers toegepast, waarbij ammoniak uit de uitgaande stallucht wordt verwijderd door absorptie in water en navolgende chemische en/of biologische omzettingen. Ondanks de wijdverspreide toepassing van chemische, biologische en gecombineerde luchtwassers voor stalsystemen, tonen praktijkmetingen aan dat de beloofde ammoniakverwijderingsefficiëntie niet altijd wordt gehaald.

Omdat tegenwoordig steeds meer mensen vanuit de stad naar het omringende platteland gaan wonen, zal de verwijdering van geur uit stallucht aan belang winnen en dient de efficiëntie waarmee geurreductie plaatsvindt flink te verhogen.

Bij de optimalisatie van luchtwassers is het belangrijk om in te spelen op de groeiende trend naar meer aandacht voor broeikasgassen. Over de verwijdering van deze broeikasgassen in luchtwassers is tot op heden nagenoeg niets bekend. Daarnaast kan ook de vorming van N2O in met name biologische luchtwassers niet worden uitgesloten.

Dit doctoraatsproject zal bijzondere aandacht besteden aan de relaties tussen verschillende soorten emissies en de implicaties voor procesontwerp en -sturing. Deze doelstelling zal worden bereikt door een combinatie van modelbouw, simulaties, labo- en volleschaal-experimenten. 

Link naar website
Naar top