Advies Raad van State over het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof

Gepubliceerd op maandag 2 okt 2023 om 21:00
De afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft op 2 oktober 2023 een advies uitgebracht over het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof (het zogenaamde 'stikstofdecreet').

Dit voorstel van decreet beoogt de omzetting van de door de Vlaamse Regering op 10 maart 2023 bij besluit vastgestelde programmatische aanpak stikstof. Deze programmatische aanpak wil bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op speciale beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

In het advies stelt de Raad van State vragen bij de begrijpbaarheid en doorzichtigheid van de voorgestelde regeling. Hiermee samenhangend merkt de Raad van State ook op dat het gehanteerde instrument van de “impactscore”, dat een centrale rol speelt in de hele regeling, onvoldoende transparant is.
Daarnaast toetst de Raad van State de voorgestelde regeling aan de Europese regels, in het bijzonder artikel 6 van de habitatrichtlijn.  De Raad van State stelt vast dat uit dit artikel de verplichting volgt om, wat betreft de milieudruk van stikstofdepositie, de nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen, alsook de resultaatsverplichting om beschadigde habitats te herstellen.
De programmatische aanpak en het gebruik van drempelwaarden bij beoordelingskaders voor vergunningsverlening zijn hierbij niet principieel uitgesloten. De Raad van State stelt evenwel vast dat de wijze waarop deze in het voorstel zijn uitgewerkt, op verschillende punten niet verenigbaar is met artikel 6 van de habitatrichtlijn, zoals die door het Hof van Justitie is geïnterpreteerd.

Zo maakt de Raad van State in een aantal gevallen bezwaren tegen het hanteren van drempelwaarden om de verplichting tot het opstellen van een passende beoordeling weg te nemen, of tegen de zogenaamde “vergunningverlening op krediet”.

De Raad van State stelt ook vast dat voor een aantal ongelijke behandelingen die de voorgestelde regeling invoert vooralsnog geen afdoende verantwoording voorligt.

Ten slotte wijst de afdeling Wetgeving van de Raad van State op een aantal problemen inzake de delegaties die het voorstel van decreet bevat.

Naar top