Fijn stof, ammoniak en broeikasgassen in vleesvarkensstallen: meetstrategieën, binnenluchtconcentraties en emissies